Deklaracja dostępności

Przedszkole rr 33 Staromiejskie we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p33wroc.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2013-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-04-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:
  • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Wręczycka, e-mail: alewre4417@edu.wroclaw.pl. Numer telefonu: 71 798-67-84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Łąkowa 2a  we Wrocławiu nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. W najbliższych latach jest planowany remont dostosowujący budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Siedziba: 
Przedszkole nr 33 Staromiejskie

Budynek 
Do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Budynek składa się z dwóch kondygnacji bez windy osobowej. Wejście dla osób na wózku tylko od strony ogrodu.

Wejście główne 
Drzwi wejściowe główne są częściowo przeszklone otwierane na zewnątrz budynku  . Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. 

Gabinet Dyrektora  
Gabinet znajduje się na parterze po lewej stronie w holu głównym. 
 
Pomieszczenia sanitarne 
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Miejsca parkingowe 
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 
Do budynku z psem asystującym można wejść tylko do gabinetu dyrektora. Przewodnik nie ma obowiązku zakładania kagańca dla psa przewodnika. 

Dostosowania 
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne. 
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne. 
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne. 

Schody 
Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznej oraz środkowej części budynku. Schody wyposażone są w jednostronne  poręcze. 

Dojazd 
Budynek przedszkola, mieści się przy ul Łąkowa 2a. Dojścia piesze są od ulicy Łąkowej.
Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu na terenie przedszkola. 
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 300 m: linia 6,7,8,146
  
Obsługa osób słabosłyszących :
Jest możliwość skorzystania na miejscu z usług tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.