Przedszkole Nr 33 „Staromiejskie”

Przedszkole Nr 33 „Staromiejskie”, ul: Łąkowa 2a, 50-036 Wrocław , Tel: 71 798-67-84

Innowacja pedagogiczna

                                                                                                                                                         Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ               
         

I. INFORMACJE O PRZEDSZKOLU/PLACÓWCE:

Nazwa przedszkola/placówki: Przedszkole Nr 33 Staromiejskie  we Wrocławiu

 

Imię i nazwisko dyrektora przedszkola/placówki: Monika Janik

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Adres:  50-036 Wrocław, ul. Łąkowa 2a

Telefon:  71-798-67-84 adres e-mail –sekretariat.p033@wroclawskaedukacja.pl

 

II. ZAKRES ORGANIZACYJNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

 1. Tytuł innowacji – Kreatywne maluchy
 2. Rodzaj innowacji pedagogicznej (programowa, organizacyjna, metodyczna):

 

a/ Programowa – nowatorski program nauczania i wychowania zgodny z podstawą programową  dla edukacji przedszkolnej, zakłada wzbogacenie (pogłębienie i/lub rozszerzenie) treści kształcenia w przedszkolu z wykorzystaniem nowych metod twórczego kształcenia. Treści  nauczania realizowane będą w ramach zagadnień opisanych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji założeń programu podczas całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

 

       b/ Metodyczna – wprowadzenie do edukacji przedszkolnej nowej strategii kształcenia,  wykorzystującej metodykę TRP (twórczego rozwiązywania problemów) rozwijającej myślenie twórcze i sposób uczenia (się) dzieci. Holistyczne ujęcie treści z różnych edukacji daje nauczycielowi  możliwość łączenia zakresów tematycznych i ukazywania nauki jako spójnej całości za pomocą nowych w edukacji – heurystyk twórczych, używanych w strategiach twórczego rozwiązywania  problemów (TRP).

c/ Organizacyjna – za zgodą organu prowadzącego w roku szk. 2016/2017 do planu kształcenia w przedszkolu zostaje włączony innowacyjny program wychowania przedszkolnego z  wykorzystaniem metodyki edukacji twórczej – metod i technik TRP, realizowany w większości zajęć w formie projektu. W trakcie 3-letniego pilotażu program poprowadzi dwóch nauczycieli    prowadzących w danym roku grupę przedszkolną.

 

     3)  Autor/ autorzy innowacji pedagogicznej:

  Teresa Kosiarek - pedagog, socjolog, trener twórczego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem   metodyki międzynarodowej Olimpiady Kreatywności, nauczyciel z 13-letnim stażem w edukacji   wczesnoszkolnej, 2001 – 2007 wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie –   Psychopedagogika Kreatywności, od 2008 r. – wykładowca APS na studiach podyplomowych edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2008-2011 r. nauczyciel konsultant CODN i ORE oraz redaktor naczelny czasopisma Trendy w ORE, 2011-2013 – koordynator projektu dotyczącego uczniów   zdolnych w ORE/MEN), od 2014 r. dyrektor Akademii Twórczego Nauczyciela, ODN. Autorka i   współautorka licznych projektów, materiałów edukacyjnych, pozycji literatury z ww. zakresu, m.in. „Jak rozwijać zdolności i indywidualizować pracę na lekcji”  (Wyd. Didasko, Warszawa 2012). Autorka programu „Lekcje twórczości – TRP w praktyce dla Gminy Wrocław”

4  )  Zakres innowacji pedagogicznej:

 Innowacja trwać będzie w latach 2016/2017,2017/2018,2018/2019. Program dostosowany jest do możliwości percepcyjnych dzieci i ułożony został w spiralny sposób, tzn. wiadomości i umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, zdobywane przez dziecko trzyletnie będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w grupie dzieci czteroletnich a następnie w grupie pięciolatków i sześciolatków. 

5) Innowacją  pedagogiczną  objęte zostaną dwie grupy w  trzyletnim cyklu pilotażu  grupa II i III prowadzone przez panie: Monikę Janik, Paulinę Kida, Jolantę Rębilas, absolwentki 98 –godzinnego kursu „TRP w praktyce- edukacja twórcza w przedszkolu”

 

 6)   Jakich zajęć edukacyjnych dotyczy innowacja:

Treści edukacyjne (edukacja twórcza) realizowane będą podczas wszystkich zajęć  w przedszkolu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Edukacja twórcza obecna będzie w wychowaniu, wspieraniu, zabawie, dydaktyce.

 7)  Obszar tematyczny innowacji:

Tematem przewodnim innowacji TRP jest ukazanie dzieciom sposobów rozwiązywania zadań i stojących przed nimi wyzwań, używając myślenia dywergencyjnego, kombinatorycznego i transformacyjnego. Chcemy zainspirować dzieci do stosowania poznanej  wiedzy do nowych rozwiązań. Innowacja edukacji twórczej i sposób jej realizacji został tak zaplanowany, aby otwierać przestrzeń do samodzielnego uczenia się dzieci: analizowania, klasyfikowania, wykazywania różnic, porównywania, uzasadniania, popierania argumentami, dokonywania analizy i syntezy, przewidywania, wykrywania, ocenia, wnioskowania itd.

 

8)   Zapewnienie odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych:

Przedszkole Staromiejskie zapewnia sprzyjające warunki kadrowe, organizacyjne oraz edukacyjne. Pozwalają one zorganizować tę innowację tak, aby zakres kształcenia i wychowania określony w podstawie programowej był rozszerzany i ubogacany.  Dzięki realizacji podstawy programowej w naszym przedszkolu na wysokim poziomie oraz wzbogaceniu jej treściami edukacji twórczej   należycie przygotujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. Mamy nadzieję znacząco zmniejszyć   różnego rodzaju trudności pojawiające się u uczniów (statystycznie)  już na początku klasy pierwszej. Innowacja  ma rozszerzać to, co zapisane jest w podstawie programowej.

 

 Realizatorzy: nauczycielki przedszkola, absolwentki 98 - godzinnego kursu „TRP w praktyce -            – edukacja twórcza w przedszkolu”.

9) Przewidywany czas realizacji innowacji  - Innowacja trwać będzie w latach szkolnych:

 2016/2017,

 2017/2018,

 2018/2019.

Na przestrzeni tych lat innowacją zostaną objęte kolejne grupy przedszkolne. Autorka innowacji zakłada, że po 3-letnim pilotażu większość nauczycieli zostanie przygotowana do wdrażania nowych metod kształcenia w edukacji przedszkolnej.

III. ZAKRES MERYTORYCZNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

 1. Cel innowacji pedagogicznej:

Cel główny: identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia
i uczenia (się) dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności:

 • stosowania wybranych heurystyk twórczych do rozwiązywania zadań i problemów podczas zajęć w przedszkolu oraz w życiu codziennym,
 • myślenia dywergencyjnego, kombinacyjnego, transformacyjnego…,
 • dostrzegania i formułowania problemów, zadawania pytań, świadomego podejmowania twórczego działania,
 • podejmowania i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów w celu konstruowania wiedzy, wyciągania wniosków i uczenia się,
 • realizacji projektów krótko- i długoterminowych, wytrwałego dążenia do celu,
 • pracy w zespole i doceniania uczenia się od siebie nawzajem,
 • samooceny i oceny koleżeńskiej, formułowania informacji zwrotnej.
 1. Spodziewane efekty:

A. W zakresie wiedzy przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:

-  zna wybrane heurystyki twórcze, wie, jak stosować je w praktyce do rozwiązywania zadań i problemów,

- wie, jak efektywnie uczyć się i pracować w procesie twórczym

     B. W zakresie umiejętności przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:

- stosuje zaproponowaną przez nauczyciela metodę lub technikę TRP do rozwiązywania

   wyzwań i problemów,

- dostrzega problemy,

- myśli i działa twórczo, samodzielnie i w zespole,

- podejmuje i realizuje projekty krótko - i długoterminowe samodzielnie i w zespole, pracuje wytrwale i doprowadza prace do końca,

- podejmuje i realizuje prace badawcze, doświadczenia i eksperymenty, wyciąga wnioski,

     C. W zakresie wartości, postaw przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:

- umie słuchać innych, broni swego zdania, jest tolerancyjny w stosunku do odmiennych

  pomysłów i postaw,

- podejmuje decyzje samodzielnie i w zespole,

- planuje swoją pracę i uczenie się, podejmuje próby samodzielnego zarządzania czasem,

  zadaniem i zespołem,

- przejawia kreatywną postawę.

  Dziecko wie, umie, rozumie: czym jest twórcze rozwiązywanie problemów i że warto        wykorzystywać metody i techniki twórczego myślenia do poznawania wiedzy i uczenia się.

 1. Opis innowacji pedagogicznej   w Przedszkolu Nr 33 Staromiejskiedo realizacji w  3 latach szkolnych 2016-2019:

    W dobie gospodarki opartej na wiedzy kreatywność i umiejętność wykorzystywania potencjału       mózgu, sposobu myślenia przez młodych ludzi uznawana jest przez wielu wybitnych naukowców,       pedagogów i psychologów za kluczową kompetencję XXI w. Działania planowane przez MEN w       nowej perspektywie finansowej 2014-2020 to m.in. wdrażanie w szkołach programów sprzyjających kształtowaniu u uczniów kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.  W obecnej rzeczywistości kreatywność i innowacyjność obywateli uznawana jest za kluczowy mechanizm zmiany i rozwoju. Tym samym, jednym z wyzwań rozwojowych polityki publicznej w   zakresie wzmacniania kapitału społecznego w Polsce do roku 2020 jest rozwój postaw obywatel  i nakierowanych na szerokie wykorzystanie potencjału kreatywnego oraz szeroko pojętą współpracę  („Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego”). W tym kontekście istotne jest kształtowanie u dzieci w   toku edukacji przedszkolnej postaw sprzyjających rozwijaniu kreatywności i innowacyjności oraz rozbudzanie chęci do podejmowania wspólnych działań i pracy zespołowej już od pierwszych lat  nauki – w wychowaniu i nauczaniu przedszkolnym.  Wychodząc naprzeciw tym potrzebom został opracowany innowacyjny program edukacyjny  Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce z częścią dotyczącą  Edukacji twórczej w przedszkolu przy wsparciu i zaangażowaniu wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Twórczego Nauczyciela (ODN). Program wpisuje się w główne założenia   edukacyjne MEN na lata 2014 – 2020.

     Program opracowany do edukacji przedszkolnej Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce
 - Edukacja twórcza w przedszkolu
jest wzbogaceniem programu wychowania dla dzieci  przedszkolnych o treści i sposób ich realizacji, które są osadzone w edukacji twórczej. Autorka     innowacji przyjmuje założenia współczesnych pedagogów i psychologów, wywiedzione  z wieloletnich badań, iż myślenie twórcze w toku systematycznych zabiegów edukacyjnych, tak jak  i twórczość, możliwe jest do nauczenia, stymulowania, wspierania, rozwijania po to, aby dzieci nabyły umiejętności używania go w sposób świadomy do uczenia się i efektywnego działania

Odbiorcami będą dzieci w wieku przedszkolnym od 3 – 5 lat w Przedszkolu Nr 33 Staromiejskie we Wrocławiu, w latach 2016 – 2019.

Podczas zajęć kształtować będziemy postawy sprzyjające rozwijaniu kreatywności i innowacyjności, podejmować będziemy wspólne działania i pracę zespołową, podejmować i realizować prace badawcze, doświadczenia i eksperymenty, stosować techniki lub metodę TRP oraz ukierunkowywać myślenie twórcze dzieci na sposób rozwiązywania problemów. Nastąpi kształcenie umiejętności dostrzegania i formułowania problemów, umiejętności stawiania pytań, uczenie(się) dzieci selekcjonowania i analizowania wiedzy oraz transformowania jej do nowych rozwiązań.

 

                                                                                             

                                                             Podobny obraz

 

 

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.