Zakres tematyczny w miesiącu MARCU:

„Zwierzęta z dżungli i sawanny”

 •  Rozwijanie mowy.
 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Utrwalanie wyglądu lwa.
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą.

„Zwierzęta naszych pól i lasów”

 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej.
 • Zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich.
 • Poznawanie zachowania się wybranych zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Poznawanie zwyczajów sowy.
 • Poznawanie przedstawiciel zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie.
 • Poznawanie właściwości fizycznych powietrza.
 • Przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.

„Marcowa pogoda”

 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
 • Dokonywanie analizy i syntezy słów.
 • Poznawanie cech kuli.
 • Wskazywanie różnic między kulą a kołem.
 • Reagowanie na ustalone hasła i sygnały.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zapoznanie ze zjawiskiem parowania i skraplania.
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia.
 • Określanie znaczenia wody w życiu człowieka.

„Wiosenne przebudzenie”

 • Poznawanie oznak wiosny.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Przeliczanie w zakresie 10.
 • Poznawanie nazw mieszkańców łąki.
 • Poznawanie budowy motyla.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poznawanie przyczyn ochrony roślin.
 • Poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.
 • Utrwalanie oznak wiosny.
 • Rozwijanie mowy.

Zakres tematyczny w miesiącu LUTYM:

„Baśnie, bajki, bajeczki”

 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni.
 • Poznawanie małych i wielkich liter.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją.
 • Zapoznanie ze zjawiskiem topnienia.

„Muzyka wokół nas”

 • Dostrzeganie piękna muzyki.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie ze znakiem odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Utrwalanie nazw wybranych instrumentów.

„Nie jesteśmy sami w kosmosie”

 • Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Poznawanie zapisów cyfrowych liczb.
 • Utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego.

Zakres tematyczny w miesiącu STYCZEŃ:

„Mijają dni, miesiące, lata”

 • Rozwijanie mowy.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Poznawanie nazw miesięcy.
 • Rozwijanie szybkości i zwinności.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • Rozwijanie reakcji na określony sygnał.
 • Utrwalanie oznak pór roku.
 • Obserwowanie wzrostu roślin.
 • Utrwalanie nazw miesięcy.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.

„Zima i zwierzęta”

 • Rozwijanie mowy.
 • Poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce.
 • Utrwalanie poznanych znaków matematycznych.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8.
 • Utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych.
 • Utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

„Babci i dziadek”

 • Wzbudzanie szacunku dla osób starszych.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych.
 • Umuzykalnienie dzieci.
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom.
 • Rozwijanie mowy i pamięci.

Zakres tematyczny w miesiącu GRUDZIEŃ:

„Jak wyglądał świat przed milionami lat”

 • Rozwijanie mowy.
 • Poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Odkrywanie litery l, L.
 • Wypowiadanie się na temat opowiadania .
 • Porównywanie liczby figurek dinozaurów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb.
 • Rozwijanie sprawności fizycznych.
 • Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem.
 • Rozwijanie sprawności manualnej (wykonanie dinozaurów z talerzyków papierowych).
 • Poszerzenie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego.

„Idzie zima ze śniegiem”

 • Zapoznanie z oznakami nowej pory roku.
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter; odkrywanie litery y, Y.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie sprawności manualnych.
 • Wykorzystanie w pracy różnych materiałów.
 • Poznawanie nazw sportów zimowych.
 • Badanie i określanie właściwości śniegu.
 • Zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych.
 • Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

„Idą  święta”

 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożęgo Narodzenia.
 • Utrawalenie poznanych liter; odkrywanie litery r.R.
 • Wypowiadanie się na temat opowiadania.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Odczytywanie informacji podanych w formie symboli.
 • Reagowanie na dźwięki o różnej wysokości.
 • Składanie formy przestrzennej według instrukcji.
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi.
 • Zdobienie pierniczków.
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom.
 • Utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

 

„Projekt: Przyjaźń”

 

 • Zapoznanie z pojęciem przyjaźń.
 • Integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 • Uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych.
 • Rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych i nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i mowy.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych.
 • Rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

Zakres tematyczny w miesiącu LISTOPAD:​

 1. „Moja rodzina”
 • Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców.
 • Łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
 • Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji.
 • Odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem.
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

2. „Mój dom”

 • Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom.
 • Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • Zapoznanie z rozwojem techniki na przykładzie porównania funkcjonowania jakiejś dziedziny życia człowieka dawnej i obecnie, np. pokonywania odległości, przekazywania informacji, budowania domów; próba przyswojenia wyrażenia postęp cywilizacyjny.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.

3. „Moje prawa i obowiązki”

 • Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach.
 • Akceptowanie równości praw wszystkich.
 • Ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.
 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układanie rymów do podanych słów.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przedstawienie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • Poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i Skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki – O prawach i obowiązkach.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa – Kałuża.

4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • Spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny kształtów realnych i kształtów nierealnych.
 • Zabawy ruchowe: Piłka w półkolu, Uciekaj przed słodyczami, Prostuję plecy.
 • Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki Barbary Szelągowskiej Liczę i ćwiczę.
 • Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Trzy koła.

Zakres tematyczny w miesiącu październiku:

Idzie jesień … przez ogród i sad.

Cele główne:

– rozpoznawanie owoców i warzyw,
 
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 
– poznawanie cech kwadratu,
 
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 
– rozwijanie umiejętności liczenia,
 
– rozpoznawanie i nazywanie owoców egzotycznych,
 
– rozwijanie słuchu muzycznego,
 
– poznawanie sposobów przygotowywania warzyw i owoców na zimę.

Idzie jesień … do zwierząt.

Cele główne:

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy,

– odkrywanie litery a- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

– rozwijanie umiejętności liczenia,

– poznawanie zapasów wiewiórki,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– rozwijanie mowy

– utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

Co z czego otrzymujemy.

Cele główne:

– poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,

– zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,

– odkrywanie litery m- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,

– orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– rozwijanie pamięci muzycznej,

– poznawanie sposobu otrzymywania sera,

– poznawanie zwierząt: owcy i barana,

– poznawanie pochodzenia wełny; wyrobów z wełny,

– poznawanie sposobów otrzymywania papieru.

Idzie jesień …z deszczem.

Cele główne:

– rozwijanie mowy,

– poznawanie pogody, która jest późną jesienią,

– poznawanie cech prostokąta,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,

– poznawanie kolorów tęczy,

– rozwijanie sprawności manualnych,

– zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,

– poznawanie zjawisk przyrodniczych,

– poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie.